Jump to the main content block

北竿硬地馬拉松 選手之夜活動 學生積極宣傳海報

2023 馬祖北竿 硬地馬拉松 選手之夜

選手之夜海報

3/17 (五)


時間:18:20- 20:20 

地點:北竿馬鼻灣廣場 (塘岐村機場旁)

活動:萬平演習(北竿在地樂團-海波浪) ◆ 在地樂團演出 (馬祖校區社團-馬祖繞境熱音社)

★當天附有馬祖傳統糕點與薑茶.

------------------------------------------------------------------------------------------

    活動將近,學生積極到各村莊張貼海報,非常認真!

1

2

4

3

6

7

 

Click Num: